charlie

Meow meow meow. Meow, meow meow meow meow. Meow meow meow meow meow, meow meow meow. Meow meou, meow meow meow. Meow meow meow, meow, meow, meow meow. Meow, meow meow meow. Meow meow meow.

Meow, meow meow meow meow. Meow meow meow meow meow meow meow meow. Meow meou, meow meow meow. Meow meow. Meow, meow, meow meow meow meow meow meow. Meow meow meow. Meow, meow meow meow. Meow meow. Meow meow meow. Meow, meow meow meow meow.

And in 2015, Charlie will be celebrating his 18th birthday.

Meow meow.